Algemene voorwaarden

1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden?

1.1. TWISST Content heeft een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor al haar dienstverlening. Bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid of betaling van haar diensten. In deze algemene voorwaarden legt TWISST Content die afspraken vast.

2. Wie is TWISST Content?

2.1 TWISST Content is het tekstschrijver en contentcreatie bedrijf van Wahine Wisse

3. Wat betekenen de in deze voorwaarden gebruikte termen?

3.1 Onderstaande begrippen komen vaker in de voorwaarden voor. Daarom legt TWISST Content deze graag uit.

  • U: de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie TWISST Content een offerte heeft verstrekt, een aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
  • Opdracht: de door u aan TWISST Content verstrekte opdracht.

4. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al TWISST Contents diensten en op elke door u aan haar verstrekte opdracht.

4.2 Niet alleen TWISST Contents kantoor, maar ook haar bestuurders en/of vennoten en alle voor haar werkzame personen kunnen een beroep op de voorwaarden doen. Ook wanneer deze personen niet meer voor TWISST Content werkzaam zijn.

4.3 Wijkt de inhoud van schriftelijk tussen u en TWISST Content gemaakte afspraken af van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald? Dan gaat het bepaalde in de schriftelijk gemaakte afspraken voor.

4.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. In dat geval blijven alle overige bepalingen onverkort gelden. De nietige bepaling zal dan worden  vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige bepaling.

4.5 Eventuele algemene voorwaarden  waar u naar verwijst bij het sluiten van een overeenkomst met TWISST Content zijn niet van toepassing, tenzij wij deze schriftelijk en zonder voorbehoud hebben aanvaard.

5. Algemene afspraken over de opdracht

5.1 Een overeenkomst tussen u en TWISST Content komt tot stand, zodra deze schriftelijk of mondeling is vastgelegd, of zodra TWISST Content begonnen is met het uitvoeren daarvan. TWISST Content mag een opdracht die u aan ons verstrekt altijd zonder opgave van redenen weigeren.

5.2 Elke opdracht die u aan ons verstrekt komt uitsluitend tot stand met ons kantoor en wordt door ons kantoor uitgevoerd. Ook als het uw bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde bij ons werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

5.3 Elke aan ons verstrekte opdracht leidt uitsluitend tot een inspanningsverplichting van ons, niet tot een resultaatsverplichting. Behalve wanneer dat blijkt uit de aard van de verstrekte opdracht, of tenzij wij schriftelijk iets anders overeenkomen.

5.4 Door ons opgegeven termijnen voor het uitvoeren  van een opdracht zijn bedoeld als richtlijn en niet als fataal termijn, tenzij wij dat schriftelijk met u overeenkomen.

6. Wij kunnen derden inschakelen

6.1 Als dat nodig is, mogen wij bij de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht gebruik maken van derden. Als daaraan kosten verbonden zijn, zullen wij deze kosten aan u doorbelasten.

6.2 Voor zover wij bij de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht gebruik maken van adviezen van externe adviseurs, zullen wij zoveel mogelijk vooraf overleg met u plegen hierover. Natuurlijk nemen wij bij de selectie van de betreffende adviseur de nodige zorgvuldigheid in acht. Wij zijn niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

7. Welke afspraken gelden er voor onze communicatie met u?

7.1 Stuurt u ons een e-mail? Dan mag u er pas op vertrouwen dat dit bericht ons heeft bereikt wanneer wij u een bevestiging van de ontvangst sturen.

7.2 Soms verstrekken wij algemene informatie. Bijvoorbeeld op onze internetsite. Of op uw verzoek. Deze informatie is vrijblijvend en kan nooit beschouwd worden als een door ons gegevens advies in het kader van een aan ons verstrekte opdracht, tenzij wij u dat laten weten.

7.3 Wij gebruiken voor onze communicatie met u de door u opgegeven contactgegevens. Als deze contactgegevens veranderen moet u dat schriftelijk aan ons doorgeven. Pas daarna gebruiken wij die nieuwe gegevens.

8. Wat verwachten wij van u?

8.1 U moet ons voorzien van alle informatie die wij aan u vragen. Verder moet u ook zelf informatie aan ons doorgeven die relevant kan zijn voor een goede uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht. U moet ons direct op de hoogte stellen wanneer er in voor de uitvoering van de verstrekte opdracht relevante informatie wijzigt. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door u aan ons verschafte informatie.

8.2 Wij kunnen alleen maar voldoen aan de zorgverplichting die wij ten aanzien van u en de opdracht hebben, wanneer u uw informatieverplichting strikt naleeft. Doet u dat niet, dan mogen wij overgaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. 

9. Afspraken over ons honorarium en de betaling daarvan

9.1 De beloning voor onze dienstverlening bestaat uit een uurtarief of, in gevallen van vertaling, een tarief per woord. 

9.2 U dient onze facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door ons voorgeschreven wijze, tenzij wij schriftelijk met u andere afspraken maken. 

9.3 Betaalt u de door ons in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn? Dan moet u daarover wettelijke rente betalen, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Betaalt u ook na onze aanmaning niet? Dan kunnen wij de incassering van onze vordering uit handen geven. U moet dan ook de wettelijk vastgestelde buitengerechtelijke incassokosten betalen. 

9.4 Betalingen die u doet brengen wij steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan. Zelfs als u bij uw betaling laat weten dat die betaling betrekking heeft op een latere factuur.

9.5 Indien uw kredietwaardigheid daartoe naar ons oordeel aanleiding geeft, mogen wij u vragen om ons voldoende zekerheid te geven dat u uw betalingsverplichting kunt nakomen. Zolang u die zekerheid nog niet heeft verschaft, mogen wij de levering van onze diensten opschorten. 

10. Afspraken over onze aansprakelijkheid

10.1 Wij behandelen uw opdracht natuurlijk met de grootst mogelijke aandacht en zorg. Mochten wij toch onverhoopt een fout maken, dan geldt het volgende. De aansprakelijkheid van ons en van alle andere personen die een beroep op deze voorwaarden kunnen doen, is beperkt. Wij zijn ten hoogste aansprakelijk tot het totale honorarium dat wij u voor de betreffende opdracht in rekening gebracht hebben.  

10.2 Wij voeren de verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van u uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor u geen rechten ontlenen. 

10.3 Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade van u of derden:

  • als gevolg van onjuiste, onvolledige of te laat door u verstrekte informatie; die voortvloeit uit fouten in door ons gebruikte software, tenzij wij de schade op de leverancier van de software kunnen verhalen;
  • die voortvloeit uit omstandigheden dat u bedragen die aan u in rekening zijn gebracht niet tijdig heeft voldaan.

10.4 Ondanks het bepaalde in dit artikel blijven wij aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door onze opzet of bewuste roekeloosheid.

11. Wat moet u doen als u een klacht heeft?

11.1 Wij hebben een interne klachtenprocedure. U moet uw klacht schriftelijk aan ons voorleggen. Wij proberen met u tot een goede oplossing van uw klacht te komen. 

12. Binnen welke termijn moet u klagen?

12.1 Heeft u een klacht met betrekking tot door ons verrichte werkzaamheden? Of over de hoogte van de door ons in rekening gebrachte bedragen? Dan moet u dat schriftelijk doen en binnen één jaar nadat u de stukken, informatie of factuur waarop uw klacht betrekking heeft, heeft ontvangen. Of nadat u redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn van de door u geconstateerde tekortkoming. Na die termijn vervalt uw recht om ons aan te spreken. 

12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden die u heeft in verband met door ons verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop u bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

13. Bescherming van uw persoonsgegevens

13.1 Wij gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan om uw opdracht uit te voeren, of om u algemene brochures of nieuwsbrieven te versturen. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden, behalve wanneer het op grond van de wet of openbare orde verplicht is om uw gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. 

13.2 Heeft u  er bezwaar tegen dat wij uw persoonsgegevens in een mailinglijst opnemen? Laat dat dan schriftelijk weten. Wij verwijderen in dat geval direct uw gegevens uit het desbetreffende bestand.

14. Beeldmateriaal

14.1 Op beeldmateriaal gemaakt door TWISST Content (Wahine Wisse) rust copyright. Het beeldmateriaal mag uitsluitend gebruikt en gedeeld worden door de afnemer. Als de afnemer het beeldmateriaal op social media deelt, moet er een naamsvermelding zijn naar TWISST Content. De foto’s mogen niet bewerkt worden. 

14.2 Publicatie op social media mag, met de vermelding dat beeldmateriaal gemaakt is door TWISST Content. De foto’s mogen niet bewerkt worden. 

14.3 Alle foto’s worden door TWISST Content bewerkt in samenspraak met de opdrachtgever. Binnen een afgesproken termijn (enkele dagen tot maximaal twee weken) ontvangt de afnemer de foto’s digitaal in hoge resolutie en zonder watermerk via WeTransfer (let op: download blijft één week beschikbaar). Onbewerkte foto’s (RAW-bestanden) worden nooit geleverd en zijn niet te koop.

14.4 TWISST Content gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is deze privacyverkaring opgesteld. Om anderen te informeren over het werk van TWISST Content worden foto’s en video’s regelmatig gedeeld op de site en social media. Foto’s worden nooit gedeeld zonder schriftelijke toestemming.

15. Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen

15.1 Wij hebben de mogelijkheid om de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In het geval wij tot wijziging overgaan, laten wij u dat weten en sturen wij de aangepaste algemene voorwaarden. U mag binnen 30 dagen na de datum waarop u in kennis bent gesteld van de betreffende wijzigingen bezwaar maken tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden. Wij zullen dan met u in overleg treden over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Wanneer u geen bezwaar maakt tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden, dan gelden deze vanaf de door ons genoemde datum.